قاموس نامه جناب دکتر

خدا رحمت کناد عطا ملک جوینی مرحوم مغفور شادروان را.قاموس نامه ای بر جای نهاد تا اسفار همت در پیش گیرند و من باب تقلید قاموسی تدوین کنند از برای خودشان. حکایت دکتر کردان نیز چه بسا نقل عطا ملک مکرمه است.چه استعفا در قاموسش جایی ندارد. تمامی واژه نامه دکتر به کتاب های ششم ابتدایی نهضت ختم می شود و بس. حکا خیلی چیز ها در قاموس دکتر یافت نمی شود. استعفا که جای خود دارد. ازاله بکارت دختر مردم هم . دزدی و گندکاری و کثافت پیشگلی البت جایی ندارند در این مقوله. نظام مهم است آقایان. خدمت گذار باشید. پیشینه ها همسفر باد گشته و بار خود بسته اند به خدا. خودم  ِخودتان و نظام را عشق است.

!! نوشته شده توسط محمد جواد رفیع پور | 23:26 | پنج‌شنبه 9 آبان‌ماه سال 1387 نظرات (4)